Hipp, hipp!

| 2 Comments

Ett år fyller han, vår lille Bäbis-Marcus. Inte klokt vad man kan lära sig på ett år. Blåsa ut ljus på tårtor, till exempel. Pannkakstårtor med maränger på speciellt.

blasaljus.jpg

2 Comments

åh vilken söt bild! grattis grattis lilla gullungen!

GRATTIS!!!!!!!!

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on February 16, 2011 8:17 PM.

Pulka i Tanto was the previous entry in this blog.

Nu går han! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.