Inte helt frisk

| No Comments

Lill-Mackan är nog inte helt frisk än. I fredags när vi var på Värmdö med en massa andra barn skrek han som en mistlur så fort jag avlägsnade mig mer än 30 cm. Han som annars är så social och glad.

Igår på mosters fölsedagsfest var det nästan likadant, med tillägg av att så fort som någon annan pratade med honom bröt han ihop totalt och tokgrät. Och nu sover han middag i nästan två timmar, vilket han gjorde igår också. Nu måste han snart bli frisk, annars går vi till doktorn!

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on February 6, 2011 11:22 AM.

Sjuka på sjuka was the previous entry in this blog.

Mmmm! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.